Mức tăng thuế trong tháng 4 chỉ ở mức 2,6%, các chuyên gia kêu gọi điều chỉnh trước chính sách

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-26 14:53:20
LinuxMint20“Ulyana”Beta正式发布:新加入WarpinatorApp|||||||

Linux Mint 20 “Ulyana” Beta 版本现已公布。Linux Mint 20 是一个持久撑持版本,将不断撑持到 2025 年。它带有更新的硬件,并带去了改良战很多新功用。

除从 Ubuntu 18.04 LTS 迁徙到 20.04 LTS以外,Linux Mint 20 借引进了一个名为 Warpinator 的新使用法式,可沉紧停止收集文件传输,和更好天撑持 NVIDIA  Optimus、Cinnamon 4.6 桌里情况,对其 XApps 汇合的改良、Gdebi Debian 硬件包装置的新用户界里、artwork 改良战一些其他变动。

Warpinator 东西是十年前 Linux Mint 的 “Giver”适用法式的担当者,该适用法式使 LAN 上的体系之间沉紧停止文件传输,而没必要担忧客户端 / 办事器设置装备摆设和 end-users 的其他费事。

Linux Mint 20 Beta 的更多具体疑息

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa